دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام تماس بگیرید
سود 14 درصد
بازپرداخت 18 ماه
نیاز به سند ملکی
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت اصفهان – اصفهان
توضیحات مصوبه وام 3800
سند دارای پایان ساخت تا 3 تا 3/5میلیارد ارزش
مبلغ مسدودی500میلیون
نرخ وام 14
هجده ماه تنفس