واگذاری امتیاز وام با ضمانت شخصی در تهران

1 روز قبل
388403

اطلاعات این آگهی

واگذاری وام
۷ میلیاردی

شرایط بازپرداخت :

👈🏿 ۷ سال با سود سالیانه ۸ درصد

👈🏿 ۲ سال تنفس + ۵ سال اقساط سال به سال
ضمانت سند ملک مسکونی یا ضمانت چک شخصی همراه ممنوع الخروجی ( استعلام سازمان مربوطه از درخواست کننده واجب است )
مدت زمان اقدام تا دریافت ۶ ماه

➕برای وام ۷ میلیاردی می بایست ۴۵۰ میلیون سپرده بانکی به مدت ۶ ماه گذاشت که بر عهده درخواست کننده وام می باشد

🔚

این وام شخصی و برای موسسه ی خود بنده است و قراردادی که منعقد خواهد شد با شرکت دارای وام بصورت مستقیم می باشد🙏