دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

من وام مضاربه دومیلیارد تومنی خریدارم
سند ملک یا زمین دارم برا ضمانت
وامو خیلی زود لازم دارم
ممنون