نیازبه سرمایه گذار تولیدی

11 ماه قبل
372073

اطلاعات این آگهی

جهت ایجاد کارخانجات موادغذایی و موارد صنعتی درسراسرکشور، نیازبه سرمایه گذار وافرادفعال درزمینه طرحهای تولیدی صادراتی داریم از5میلیارد به بالا.

جهت ایجادکارخانه ترشیجات قم، نیازبه سرمایه 8تا10میلیارد وجود دارد.
طرح درحد رسیدن به صادرات قابل گسترش میباشد.
ازکارخانه داران محترم، دعوت میشودبااسنادکارخانجات خودو دریافت مصوبه بانکی ازطریق مادرطرح های تولیدی ملی ماشریک شوندودرسودکار سهیم شوند.

تماس تلفنی بعدازظهرها.