مشاوره وام بانکی تا ۵۰۰ میلیون تومان در تهران

5 ماه قبل
391357

اطلاعات این آگهی

مشاوره وام بانکی کم بهره ۴ درصد بازپرداخت تا ۵ سال
از بانک های دولتی
ویژه بانوان سرپرست خانوار یا خودسرپرست
بدون ریالی پیش پرداخت
کارمزدبسیار منصفانه
با یک ضامن کارمند یا کاسب
پروسه دریافت یکماهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.