متقاضی وام 300 تا 500 میلیون تومان در شیراز

1 سال قبل
324512

اطلاعات این آگهی

عرض ادب احترام
متقاضی مبلغ 500 میلیون تومان وام هستم و جهت ضمانت هم سند ملکی تک برگ به ارزش تقریبی 2 میلیارد تومان هم دارم.کارمند هستم