دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

نیازمند یک ضامن کارمند رسمی با حقوق ۱۶ میلیون تومان یا دوعدد ضامن کارمند رسمی با حقوق ۷/۵۰۰میلیون حقوق بگیر بانک رفاه باشد