دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

متقاضی وام مضاربه ای ۵۰۰ ملیون تومانی. ضمانت چک کارمندی و سفته و رهن زمین ششدانگ با پروانه کاربری مسکونی