دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مَستمری بگیر هستم و حقوق 8 میلیون هست و ضامن ندارم وام با سود دو تا 4 درصد میخواهم