متقاضی دریافت وام در فارس

2 سال قبل
292324

اطلاعات این آگهی

سند انحصار ورثه شده و وکالت تام برای نقل و انتقال و فروش دارم. نیازمند 1/500/000/000 تا 2/000/000/00 در صورت امکان لطفا پیام دهید با شما تماس گرفته خواهد شد.