متقاضی دریافت وام در شهر تهران

2 سال قبل
291046

اطلاعات این آگهی

باسلام
نیازمن صدوپنجاه میلیون تومان وام فوری
چک و سفته و ضامن معتبر هم دارم.