دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

خریدار وام از 200 میلون تاسقف 500 ملیون
مدارک موجود جواز کسب گواهی تولید کشاورزی
باسازه فلزی