دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

نیازمند ضامن جهت وام ازدواج و کمیته امداد.
کارمند حقوق بگیردولت یا قراردادی یا پیمانکاری دولت باشد.
پرسنل نیروی انتظامی یا ارتش یا سپاه ویا بازنشسته تامین اجتماعی و نیروهای مسلح.