دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

درخواست ضامن دوم برای وام ازدواج به مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان ماهی ۲/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان ضامن اولم اوکی شده مونده ضامن دوم و اینکه برای ضمانت هم چک میدم هم سفته