دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

برای وام ۵۰ میلیونی بانک ملی به ۲ ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق در مشهد نیاز دارم.