متقاضی دریافت ضامن در مشهد

12 ماه قبل
353215

اطلاعات این آگهی

ضامن کارمند واسه وام ازدواج رفتم بانک میگه دوتا کسر حقوق من خودم چک دارم جواز کسب هم هست فیش حقوقی اتوبوس رانی هم هست ولی کسر حقوق ندارم