متقاضی دریافت ضامن در تهران

2 سال قبل
299955

اطلاعات این آگهی

وام از طریق کمیته هست ی ضامن اوکی کردم ی ضامن کم دارم ده میلیون داده میشه و ب اندازه چک ضامن سفته داده میشه ب ضامن
ضامن کارمند ،کسر از حقوق،دسته چک داشته باشه