دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۱۲۰ میلیون ۱۸ قسط ۷۵۰۰

با سلام نیازمند ضامن کارمند با فیش حقوقی ،گواهی اشتغال ب کارو کسر از حقوق و کاسب کار با جواز کسب و دسته چک هستم