دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

وام رسالت
نیاز به دسته چک و کسر از حقوق ندارد
برای ضامن:۱۰درصد وام+1میلیون
نیاز ب مراجعه حضوری ضامن ندارد
شامل قرارداد و سفته هم میشود