دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

دو ضامن برای وام بانک صادرات لازم دارم حدود مبلغ وام  ۲۰۰ میلیون تومان هست.