متقاضی دریافت سرمایه در مازندران

4 ماه قبل
397381

اطلاعات این آگهی

نیازمند سرمایه با ضمانت چک صیادی (حساب فعال) جهت تولید لباس هستیم. درصد سود توافقی