متقاضی امتیاز وام رسالت از ارومیه

1 سال قبل
338696

اطلاعات این آگهی

خریدار امتیاز وام بانک رسالت به مبلغ ۱۰۰ میلیون ۲۴ ماهه از شهر ارومیه میباشم