دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

خریدار امتیاز وام بانک رسالت به مبلغ ۱۰۰ میلیون ۲۴ ماهه از شهر ارومیه میباشم