دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

وام لازم دارم.
فوری هست .
مبلغ ۲۰ م
سفته دارم.