دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

وام دو درصد و انتقال از طریق رسالت سامانه مرآت ۲۵۰ ملیون ۱۲ ماه و یا معادل آن با مقادیر کمتر و تعداد ماه بیشتر می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.