دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

اعطای وام سند ملکی به صورت رهن و مضاربه
واگذاری یک تا شش سال به صورت کاملاً قانونی و قطعی پرداخت میشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.