ارائه وام بانکی فوری یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور

1 هفته قبل
388116

اطلاعات این آگهی

ارائه وام بانکی فوری یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور
تسهیلات بانکی با ضمانت سند ملکی مسکونی
به صورت مضاربه 3 تا 5 سال

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.