ارائه وام بانکی با سند ملکی

9 ماه قبل
372240

اطلاعات این آگهی

تسهیلات بانکی یک میلیارد به بالا سراسر کشور
با ضمانت سند ملکی مسکونی,تجاری،اداری و زمین ۶دانگ
به صورت مضاربه ۳ تا ۵ سال.