دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

نیازمند سرمایه گذار
کارگاه و کار و مشتری هست فقط نیاز به سرمایه برای خرید مواد اولیه
برای ضمانت چک صیادی یا سفته