دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

بنده مستمری بگیر تامین اجتماعی میباشم درخواست خرید وام حداقل تا مبلغ ۲۰۰میلیون تومان دارم

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.