متقاضی دریافت وام

2 سال قبل
273546

اطلاعات این آگهی

خریدار وام به مبلغ سیصد یا حداقل دویست میلیون تومان با بازپرداخت اقساطی