دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

طبق اطلاعات موثق از ادارات شهرستان یک قطعه زمین کشاورزی که در آینده بسیار نزدیک زمین شهری خواهد شد.