دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

خریدار وام ازدواج هستم. خودم گواهی کسر حقوق دارم و ضامن میشوم و مراحل ثبت نام و حتی معرفی به بانک بر عهده خودم می باشد.