دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان
بدون پیش پرداخت چک یا سفته
(کلیه هزینه ها خرید معدل بعد از اخذ وام)
(معرفی ضامن در صورت توافق دو طرفین بصورت ضربدری رایگان)
اخذ قرار داد کاری فی مابین متقاضی و شرکت کاملا رسمی

حداقل مبلغ قابل پرداخت: ۲۰ میلیون تومان

حداکثر مبلغ قابل پرداخت: ۳۰۰ میلیون تومان
در صورت عدم پاسخگویی مشخصات فردی و نام شهر و نوع شغل خود را پیام کنید در اولین فرصت تماس خواهیم گرفت