دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

کسانی که از شرایط این بانک اطلاع دارند و اعتبار سنجی شده اند تماس بگیرند.
کارمزد خود بانک 2 درصد می باشد.
این وام قابل واگذاری به سراسر کشور می باشد.

امتیاز وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان
لطفا پس از خواندن شرایط در صورتی که واجد همه شرایط می باشید تماس بگیرید